Mevzuatlar

Yasal Araç
Kategorileri

Sorumlu Bakanlık ya da
Merciler

Kapsanan Kimyasal
Madde Kullanımı

Mevzuatın Amaçları

Çevre Kanunu No:2872 2
Resmi Gazete: 11 Ağustos 1983, no: 18132

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler

Tüm kimyasal madde ve
kirleticiler

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,
-hava, su ve toprak kirliliğinin
önlenmesi,
-denetim sistemlerinin oluşturulması,
-tehlikeli maddelerin sınırlandırılması, -
çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik bir
fon oluşturulması,
-farklı suçlar için para cezalarının
saptanması

Bitki koruma ve Zırai Karantina Kanunu
Resmi Gazete: 24 Mayıs 1957, no: 9615

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler (Tarımda
Kullanılan)

Bitkilerin dış ticareti, yurtiçinde nakliyesi,
hastalık ve zararlılardan korunmasına
ilişkin genel kuralların yanı sıra, teçhizat
ve pestisitlerin dış ticareti, imalat, satış ve
kullanımı ile ilgili kuralların duyurulması

Kozmetik Kanunu
Resmi Gazete: 26 Şubat 1994, no: 21861

Sağlık Bakanlığı

Tüketici Kimyasalları

Kozmetik ürünlerinin ticaret, imalat ve
satışının ve imalatçı firmaların
yetkilendirme işlemlerinin düzenlenmesi

Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair KHK
Resmi Gazete: 28 Haziran 1995, no: 22327
(5179 Sayılı Kanun ile değişik, Resmi
Gazete: 5 Haziran 2004, no:25483)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Katkıları ve
Kimyasal Katkı Maddeleri

Gıdaların üretim ve satış koşullarına ve
resmi gıda denetimleri için öngörülen
önlemlere ilişkin bir temelin
oluşturulması

Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı
İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi
Vasıflarını Gösteren Tüzük
Resmi Gazete: 18 Ekim 1952 no:8236

Sağlık Bakanlığı

Pestisitler (Halk sağlığı,
tüketici)

Pestisitlerin (kamu sağlığı ve tüketiciye
yönelik) ticareti, imalat ve satışının ve
imalatçıların yetkilendirme işlemlerinin
düzenlenmesi

Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında
Yönetmelik
Resmi Gazete: 16 Haziran 2004 no:25494

Sağlık Bakanlığı

Sanayi Kimyasalları

Narkotik amaçlı kullanılan veya böyle bir
kullanıma müsait kimyasallların yasal
kullanımı ve ticaretinin denetimi

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 14 Mart 2005, no:25755

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı,
Yerel Yönetimler

Sanayi kimyasalları,
Furan, Dioksin, PCB’ler

Tehlikeli maddelerin deşarjının
kısıtlanması ve dış ticaretinin denetimi,
atık yönetiminin standardizasyonu, atık
üretimin asgari düzeye indirilmesi ve atık
üretimi, taşınımı ve uzaklaştırılması
alanlarında genel kuralların getirilmesi

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 14 Mart 1991, no: 20814

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sanayi kimyasalları

Katı atıkların depolanması ve taşınımının
sınırlandırılmasıyla ilgili genel kuralların
getirilmesi ve çevre üzerinde olumsuz
etkileri bulunan bu atıkların denetimi için
idari ve teknik ilkeler, politika ve
programlar için bir temel oluşturulması

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı
Suların Korunması Yönetmeliği
Resmi Gazete: 18 Şubat 2004, no: 25377

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Nitrat

Su kaynaklarında tarımsal faaliyetlerden
kaynaklanan nitrat kirliliğinin analizi,
asgari düzeye indirilmesi ve önlenmesi

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarlarin Ve Eşyaların
Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin
Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 26 Aralık 2008, no: 27092

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Endüstriyel Kimyasallar ve KOKlar

Tehlikeli maddelerin ve onların yanürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisinin uzun veya kısa dönemdeki yönetsel, teknik ve kanunsal kontrolü için prensipleri tasarlamak ve uygulamak adına bir temel oluşturulması ve

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 26 Aralık 2008, no: 27092

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Endüstriyel Kimyasallar

Tehlikeli maddelerin üretimi ve kendi başına kullanımı veya başka maddelerle karıştırılırak kullanımı veya eşyanın içinde piyasaya sürülmesinin insan sağlığını korumak adına yönetsel ve teknik yöntem ve prensipleri düzenlemek

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 26 Aralık 2008, no: 27092

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Endüstriyel Kimyasallar

Çevreyi ve insan sağlığını korumak adına kimyasalların envanterinin oluşturulması kontrolüne dair kurallar ve prensipleri düzenlemek

Büyük Endüstriyel Kazaların KontrolüHakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 18 Ağustos 2010, no:27676

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

Tehlikeli madde depolanan tesislerde büyük endüstriyel kazaların olmasını engellemek ve endüstriyel kazaların insan ve çevre üzerindeki etkisini en yüksek seviyede azaltmak adına sürdürelebilir yöntem ve kuralları belirlemek

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin
Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete:
11 Temmuz 1993, no: 21634 (Resmi Gazete:
20 Nisan 2001, no: 24379 ile adı Tehlikeli
Kimyasallar Yönetmeliği olmuştur. )

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sanayi kimyasalları,
KOKlar

Çevre ve insan sağlığı üzerinde kısa ve
uzun vadede olumsuz etkileri bulunan
tehlikeli maddelerin ve bunlardan üretilen
mamullerin denetimi için idari, teknik ve
yasal ilke, politika ve programların
önerilmesi ve yürütülmesine yönelik bir
temelin oluşturulması

Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında
Nizamname
Resmi Gazete: 4 Şubat 1959, no: 10126

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Yerel Yönetimler

Pestisitler (zirai)

Pestisitler ve bunların hammaddeleri ile
zirai korumada kullanılan teçhizatın
imalat, dağıtım, satış ve dış ticaretinin
yetkilendirme işlemlerine yönelik
hükümlerin getirilmesi

Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 22 Temmuz 2005, no: 25883

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve
İçişleri Bakanlığı

Tıbbi atıklarda bulunan
kimyasallar

Tıbbi atıkların ayrı olarak toplanması,
geçici olarak depolanması, nakliye ve
uzaklaştırılması için idari, teknik ve yasal
ilke, politika ve programların önerilmesi
ve yürütülmesine yönelik bir temelin
oluşturulmas

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 31 Aralık 2004 no: 25687

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sanayi ve tüketici
kimyasalları, pestisitler
(zirai) ve KOKlar

Ülkenin su kaynaklarının ve kaynak
potansiyellerinin korunması, emniyetli bir
kullanım sağlanması için su kirliliğinin
denetimi

Tehlikeli Maddelerin su ve çevresinde neden
olduğu kirliliğin ÇOB kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 26 Kasım 2005, no:26005

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tehlikeli Maddeler

Su ve çevresindeki tehlikeli maddelerden
kaynaklanan kirliliğin tespiti önlenmesi
ve kademeli olarak azaltılması

Zirai Koruma Ürünlerinin Toksikolojik
Sınıflandırması Yönetmeliği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler

Piyasaya sunulma aşamasında bulunan
pestisitlerin toksikolojik sınıflandırması
için bir çerçevenin oluşturulması

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
Resmi Gazete: 2 Ekim 1986, no: 19269

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yerel Yönetimler

Sanayi kimyasalları ve
KOKlar

Çevrenin ve insanların gaz halindeki
kimyasal maddelerin zararlı etkilerinden
korunması amacıyla her türlü emisyonun
denetimi

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Resmi Gazete: 24 Aralık 1973, no: 14752

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı

Sanayi kimyasalları

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı
sanayi kimyasallarıyla çalışılan
İşyerlerinde ve işlerde alınacak ek
tedbirlerin belirlenmesi

Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk
Sigortaları Hakkında Karar
Resmi Gazete: 25 Nisan 1991, no: 21002

Hazine Müsteşarlığı

Sanayi kimyasalları,
pestisitler (zirai)

Ortaya çıkabilecek zararların diğer
taraflara ödettirilebilmesi için, belirlenmiş
tehlikeli kimyasalların imalat, nakliye ve
satış işlemleri sırasında geçerli olacak
zorunlu sigorta sisteminin getirilmesi

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 21 Ocak 2004, no: 25353

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve İçişleri Bakanlığı

Sanayi kimyasalları, ve
PCB’ler, PCT

Atık yağların üretimi, depolanması,
nakliyesi ve uzaklaştırılması ile geçici
depolama ve geri dönüşüm tesislerinin
oluşturulması için idari, teknik ve yasal
ilke, politika ve programların önerilmesi
ve yürütülmesine yönelik bir temelin
oluşturulması

Tarımda Kullanılan Kimyevî Gübrelere Dair
Yönetmelik
Resmi Gazete: 27 Mart 2002, no: 24708

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sanayi kimyasalları

Yapay gübrelerin tip ve bileşenlerinin
belirlenmesinin yanı sıra, bunların
önerilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması
ve denetimine ilişkin temellerin
oluşturulması

Ziraî Mücadele İlaçlarının Toptan ve
Perakende Satılması ile Depolanması
Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 21 Ağustos 1996, no: 22734

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler (zirai)

Pestisitlerin toptan ve perakende satışı ve
stoklanmasıyla ilgili koşullar getirilmesi

Ziraî Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği
Resmi Gazete: 22 Haziran 1995 no:22321

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler (zirai)

Pestisitleri üreten ve ithal eden kişilerin,
pestisitlerin toptan ve perakende satışı ile
depolama yerleri ile ilgili diğer kayıtlı
kişiler ile pestisit mamullerinin ve
bunların etiketlerinin denetim
prosedürlerinin oluşturulması

Ziraî Mücadelede Kullanılan Pestisit ve
Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması
Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 17 Şubat 1999 no: 23614

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler (zirai)

Pestisitlerin ruhsat işlemlerinin
belirlenmesi

Bitki koruma İlaçları Etiket Yönetmeliği
Resmi Gazete: 1Eylül 1983 no:18152

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler (zirai)

Pestisitlerin etiketlerinin düzenlenmesi ve
onayına ilişkin işlemler ile başvuru
sahiplerinin ve yetkililerin
sorumluluklarının düzenlenmesi

Zirai Mücadele Ürünlerinde Kalite Kontrol
Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar
Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 23 Eylül 2002 no:24885

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pestisitler (zirai), KOKlar

Pestisitlerin imalatında kullanılan birtakım
aktif maddelerin yasaklanmasına yönelik
önlemlerin belirlenmesi

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu
Yönetmeliği
Resmi Gazete: 7 Şubat 1994 no: 18152 (R.G.
13 Eylül 2004 no:25582 ile değiştirilmiştir.)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda katkıları ve
kimyasalları

Ulusal gıda kodeksinin hazırlanması için bir
koordinasyon komitesinin oluşturulması ve
prosedürün belirlenmesi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 26 Aralık 2003 no:25328

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sanayi kimyasalları ve
KOKlar

Tehlikeli maddeler ve KOKlar dahil
kimyasal maddelerle çalışan işçiler için
sağlıklı ve emniyetli bir ortam
sağlanmasının temelinin oluşturulması

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 26 Aralık 2003 no:25328

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sanayi kimyasalları

Kanserojen ve mütajenik kimyasal
maddelerle çalışan işçiler için sağlıklı ve
emniyetli bir ortam sağlanmasının temelinin
oluşturulması

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 26 Aralık 2003 no:25328

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sanayi kimyasalları

Asbestle çalışan işçiler için sağlıklı ve
emniyetli bir ortam sağlanmasının temelinin
oluşturulması

Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete: 5 Ocak 2002 no:24631

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tüm kimyasal maddeler, KOKlar

Çevrenin korunması amacıyla, tesislerin
kuruluş aşamasından üretim ve atık
uzaklaştırmaya dek tüm aşamalarında
çevresel denetimin sağlanmasına dönük
şartların getirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 7 Ekim 2004 no: 25606

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sanayi kimyasalları,
PCB’ler, Dioksin ve
Furanlar

Sanayi ve elektrik üretim tesislerinin
emisyonlarının, bu emisyonlardan
kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi
amacıyla denetimi.

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
(2005/3)
Resmi Gazete: 31 Aralık 2003 no: 25687

Dış Ticaret Müsteşarlığı

katı yakıtlar ve atıklar

Kömür gibi katı yakıtların ithalatının
denetimi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Denetim
Sertifikası verilmesinin düzenlenmesi.
Birtakım atıkların ithalatının denetlenmesi

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
(2004/4)
Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, no: 25333

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Tüketici kimyasalları

Sağlık Bakanlığı denetimine tabi olan
eczacılık ürünleri, ilaçlar, kozmetik
ürünleri, deterjanlar, vb. gibi birtakım
tüketici kimyasallarının ithalatının denetimi

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
(2004/6) Resmi Gazete: 31 Aralık 2003
no: 25333

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sanayi kimyasalları ve
PCB’ler

ÇOB tarafından bir Denetim Sertifikası
verilen kimyasal ürünlerin ithalatının
denetimi. Birtakım maddelerin ithalatının
yasaklanması.

Ozon Tabakasının İncelmesine Yol Açan
Kimyasal Maddelerin İthalatına Dair Tebliğ
Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, no: 25333

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sanayi kimyasalları

Ozon tabakasının incelmesine yol açan
kimyasal maddelerin ithalatının denetimi

Suni Gübre İthalatına Dair Tebliğ
Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, no: 25333

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sanayi kimyasalları

TOKB’den ürünlerin mevzuata uygun
olduğunu belgeleyen resmi bir mektup
alınmasının talep edilmesi suretiyle birtakım
yapay gübrelerin ithalatının
sınırlandırılması

Dış Ticarette Standardizasyon No.
(2010/3) Çevreyi Korumak için Kontrol altında olan Atıklara dair Tebliğ Resmi Gazete: 31 Aralık 2009 no: 27449

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Tehlikeli atıklar

Geri dönüştürülebilen ekonomik olarak değerli olan atıkların ithalatını kontrol etmek ve tehlikeli maddelerin ithalatını engellemek

Dış Ticarette Standardizasyon No.
(2010/5)Dışişleri Bakanlığı Tarafından Denetlenmeye Tabii Maddelerin İhracatına Dair Tebliğ Resmi Gazete: 31 Aralık 2009 no: 27449

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Veteriner ilaçları, işlenmemiş tıbbi ilaçlar, hayvan yemleri ve pestisit işlenmemiş hammaddeleri

İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ve güvenliği açısından bu ürünlerin ihracatının güvenli olup olmadığının denetimi

Dış Ticarette Standardizasyon No.
(2010/5) Çevreye Zararlı olabilecek Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Resmi Gazete: 31 Aralık 2009 no: 27449

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Katı yakıtlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen katı yakıtların ithalatı adına belirlenen parametrelere uygunluğunun denetlenmesi

Bazı Boya Maddelerinin İthalatına Dair
Tebliğ
Resmi Gazete: 31 Aralık 2003, no: 25333

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sanayi kimyasalları

İnsan sağlığına zararlı olan bazı boya
maddelerinin ithalinin denetimi ve
yasaklanması

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete: 31 Mayıs 2005, no: 25831

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tüm kimyasallar ve
maddeler

- Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi
- Arazi ve toprak koruma
- Denetim sistemi oluşturulması
- Aykırı durumlar için para cezalarının saptanması

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin
Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete: 27.12.2007,26739

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

PCB ve PCT

Kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların envanterinin hazırlanmasını, geçici depolanmasını, taşınmasını, arındırılmasını ve bertaraf edilmesini, ithalat ve ihracata ilişkin sınırlamaları ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak hukukî ve cezaî sorumlulukları belirlemek

Öneri Hattı

Tel : +90 312 5863194
Faks : +90 312 4740318
E-mail : info@kokproje.com