Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi 

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK’lar), ileri derecede dirençli olmaları nedeniyle çevreye bulaştığında ortamda uzun süre kalan, besin zincirinde aktarılarak biyolojik birikime uğrayan, bu yolla insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere yol açan kimyasal bileşiklerdir. Çevre ve insan sağlığının KOK’ların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla 22 Mayıs 2001’de Stockholm Sözleşmesi kabul edilerek 17 Mayıs 2004’de yürürlüğe girmiştir. 

numune

Ülkemiz adına Çevre ve Orman Bakanlığı (şimdiki adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) aynı konferansta sözleşmeyi ulusal odak noktası olarak imzalamıştır. 2005 yılı kasım ayı itibariyle resmi olarak, taraf olma süreci başlatılmıştır.

Sözleşme KOK'ların üretimini ve kullanımını yasaklamayı ya da katı bir şekilde denetlemeyi ve atıkların bertarafını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu, sözleşmeye taraf olan ülkelerin bu maddeleri üretmemesi, kullanmaması ve satmaması; aynı zamanda, mevcut stoklarını da mümkün olan en uygun yöntemlerle ve yeni kalıcı organik kirleticiler yaratmayacak şekilde yok etmeleri anlamına gelmektedir.  

Stockholm Sözleşmesi ile ilk etapta 12 kimyasal madde sözleşme kapsamındaki listelere dahil edilmiştir. Bu kimyasallar; Aldrin, Endrin, Dieldrin, Klordan, Heptaklor, Hekzaklorobenzen, Mireks, Toksafen, DDT, PCB’ler, Dioksin ve Furanlar. 

 

Sözleşmeye,  2010 yılında 9 adet ve 2011 yılında bir adet yeni kimyasal madde ilave edilmiştir. Bu kimyasallar aşağıdadır:  

 • Klordekon
 • Hekzabromobifenil (HBB) 
 • Pentaklorobenzen (PeCB) 
 • Lindan (HCH) 
 • Alfa Hekzaklorosiklohekzan (α-HCH) 
 • Beta Hekzaklorosiklohekzan (β-HCH)
 • Tetrabromodifenileter ve Pentabromodifenileter 
 • Hekzabromobifenileter ve Heptabromobifenileter 
 • Perflorooktan sülfonik asit (PFOA) ve tuzları ve perflorooktan sülfonil florit (PFOS 
 • Endosülfan

Ayrıca POPs Review Komitesi tarafından üzerinde çalışılan ve gelecekte listeye girmesi muhtemel kimyasallar aşağıdadır: 

 • Hekzabromosiklododekan
 • Klorlu  naftalinler
 • Hekzaklorobutadien
 • Pentaklorofenol

Türkiye 12 Ocak 2010 tarihinden itibaren sözleşmeye resmen taraf olunmuş ve yükümlülüklerimiz resmen başlamıştır.  

Stockholm Sözleşmesi kapsamında ülkemizin yükümlülükleri:

1) 12+9+1 kimyasalın:

 • Üretiminin ve kullanımının yasaklanması,
 • Maddelerin Ticaretinin Rotterdam Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmesi,
 • Emisyonlarının ölçülmesi, envanterlerinin hazırlanması,
 • En İyi Uygulanabilir Teknikler ve En İyi Çevresel Uygulamalar (BAT/BEP) ile emisyonlarının azaltılması,
 • Ulusal Uygulama Planı(UUP) hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanması
  • UUP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 05 Nisan 2011’de Sözleşme Sekretaryasına resmi olarak iletilmiştir. 
 • Kirlenmiş alanların tespiti(mümkünse temizlenmesi)

2) Yeni eklenen kimyasallara göre UUP’nin güncellenmesi,

3) Uygulama Raporlarının Sekretarya’ya sunulması,

4) Uygulamaya yönelik idari ve teknik tedbirlerin alınması

 

Coffee

Stockholm Sözleşmesi

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOKlar), ileri derecede

Devam
Presentation

KOK proje nedir?

İnsanlar ortadan kalkması oldukça güç olan organik

Devam
Öneri Hattı

Tel : +90 312 5863194
Faks : +90 312 4740318
E-mail : info@kokproje.com